НЕДОУМИЦЕ

 • Ко су млади?

  У Републици Србији младима се сматрају особе узраста од 15 до 30 година. Овај пројекат специфично таргетира младе од 18 до 30 година.

 • Шта је НЕЕТ?

  НЕЕТ је скраћеница за израз на енглеском језику not in education employment or training и односи се на особе које нису у образовању, радном односу нити обуци.

 • Зашто је су млади у НЕЕТ ситуацији посебно рањиви?

  Млади у НЕЕТ ситуацији су у посебном ризику од социјалне искључености, а последично у ризику од сиромаштва. То доводи до ситуације да је теже доћи до њих и пружити им адекватне услуге, и поново их интегрисати у тржиште рада.

 • Зашто је пројекат фокусиран на НЕЕТ?

  Особе које нису у образовању, радном односу нити обуци сматрају се посебно рањивим групама, и искљученима са тржишта рада. Пројекат се фокусира на њих како би им омогућио да унапреде своје компетенције и поново буду активни било кроз обуку или посао.

 • Да ли сам ја НЕЕТ?

  Уколико тренутно ниси ученик или студент, немаш повремени или стални посао, нити похађаш обуку било које врсте, да. Међутим, НЕЕТ није никаква етикета или погрдна ознака, већ само тренутни статус који је уз подршку могуће променити.

 • Колико је младих НЕЕТ у Србији?

  Последњи пресек Републичког завода за статистику за четврти квартал 2019. године укључује младе узраста од 15 до 29 година који се налазе у НЕЕТ статусу и проценат износи 19.3%.

 • Како се излази из НЕЕТ статуса?

  НЕЕТ статус престаје започињањем образовања, обуке или запослења. Међутим овај прелаз за већину младих у НЕЕТ ситуацији није тако једноставан, и потребна им је посебна подршка у виду услуга које су креиране специфично за њих како би се активирали.

 • Како ја да изађем из НЕЕТ статуса?

  Кроз овај пројекат креирано је неколико услуга у пет градова у Србији који су ту да помогну. Такође, спремили смо и сет савета Шта можеш ти који су достпуни овде.

 • Шта је истраживање показало о положају младих у НЕЕТ ситуацији у Србији?

  Млади у НЕЕТ ситуацији негативно оцењују услове на тржишту рада, док су са друге стране свесни да је потребно да унапреде своје вештине које ће одговарати потребама тог тржишта. Они такође изражавају висок степен спремности да напусте земљу како би унапредили свој положај. Цело истраживање можете прочитати овде.

 • Која је улога омладинског рада у побољшању положаја младих у НЕЕТ ситуацији?

  Омладински рад може одговорити на потребе младих у НЕЕТ ситуацији кроз пружање иновативних услуга које одговарају њиховим потребама. Ове услуге су из домена каријерног вођења и саветовања, унапређења вештина и компетенција, развоја предузетничких идеја, као и психолошке подршке и саветовања. Кроз омладински рад млади се оснажују да се укључе на тржиште рада.

 • Зашто су институције укључене у пројекат?

  Пројекат има ограничено трајање и не може одговорити на све потребе младих у НЕЕТ ситуацији. Кроз сарадњу са институцијама подижу се њихови капацитети и креирају услуге које ће бити доступне и по завршетку пројекта. Такође, у оквиру пројекта креирају се препоруке за унапређење законодавног оквира и политика које ће помоћи запошљавању младих.

 • Зашто је важна сарадња институција и организација?

  Сви сложени друштвени проблеми захтевају ширу сарадњу заједнице како би се дошло до решења која су оптимална за њихово превазилажење. Међусекторска сарадња од посебне је важности при креирању услуга за младе, јер се на тај начин води рачуна да су оне у складу са потребама, као и да се рад различитих институција и организација међусобно надопуњује.

 • Ко финансира пројекат?

  Пројекат је део грант шеме Подршка Европске уније активном укључивању младих. Финансиран је средствима Европске уније и суфинансиран средствима Владе Републике Србије.

 • До када траје пројекат?

  Пројекат траје до почетка 2021. године. Међутим, сви учесници пројекта остају посвећени раду са младима у НЕЕТ ситуацији и након његовог завршетка, те ће се неке од услуга наставити.

 • Да ли након завршетка пројекта НЕЕТ млади остају без подршке?

  Не. Током пројекта креиране су препоруке за институције које имају за циљ да унапреде положај НЕЕТ младих. Такође, организације које реализују пројекат раде са НЕЕТ младима и у оквиру других пројеката.

 • Шта је то волонтирање?

  Волонтирање (енгл. volunteering) је израз добре воље појединаца или групе усмерен ка општем добру, како личном тако и колективном развоју, који подразумева да појединац поклања своје време, вештине, енергију, знања и способности у корист целе заједнице, других појединаца са којима није у сродству или у циљу заштите и унапређења животне средине, не очекујући заузврат икакву материјалну добит.

 • Шта је активизам?

  Активизам (енгл.аctivism) је планирано понашање како би се постигли одређени циљеви кроз активности као што су подизање свести, стварање коалиција, вођење кампања, изазивање публицитета и других акција како би се утицало на друштвене промене. Активизам може бити вођен одређеном идеологијом, вредностима, политиком или имати алтруистички и хуманитарни карактер.

 • Шта је каријера?

  Каријера (енгл. cаrееr), у традиционалном смислу, везивала се за плаћени посао и превасходно односила на занимање које је особа обављала током читавог радног века. У том смислу под успешном каријером подразумевало се напредовање на хијерарскијској лествици. Модерни појам каријере не представља само посао, већ и континуирани процес учења и развоја који почиње најранијим образовањем и траје до краја активног живота. Каријера није везана искључиво за вертикално напредовање, већ се појединац/ка развија и хоризонтално, тако што своја знања и вештине проширује кроз искуства у различитим областима рада и радним окружењима. Под успешном каријером, према модерном схватању, подразумевају се како и лична и професионална оствареност и задовољство тако и формалне титуле и унапређења.

 • Шта је каријерно вођење и саветовање?

  Каријерно вођење и саветовање (енгл. career guidelines and counseling), поред психолошке процене радних потенцијала ради избора занимања, обухвата и бројне друге активности. Оно има улогу да оснажи појединца да учи да се адаптира све динамичнијим животним условима, као и да усклађује многобројне животне улоге које има, а које нису везане искључиво за посао.

 • Шта значи појам запошљивост?

  Запошљивост (енгл. employability) подразумева сталну конкурентност појединца на тржишту рада с обзиром на потребна знања, вештине и способности које се траже. Реч је о потреби да се стално запослење замени сталним развојем и осигурањем најновијих знања и вештина које тржиште рада захтева, тј. сталном запошљивошћу. Одговорност у томе имају и организација и појединац. Запошљивост се може дефинисати и као повећана спремност и релативна шанса особе да добије и задржи различите врсте запослења. Запошљивост има две димензије: спољашње услове (тржиште рада) и личне карактеристике (компетенције).

 • Шта је менторство?

  Mенторство (енгл. mentorship) је комплексан, интерактиван процес који се одвија између појединаца различитог нивоа искуства и стручности у којем стручњак даје подршку особи са мање искуства и компетенција у одређеној области како би постала ефикаснија у раду и развила одређене компетенције. Овај вид учења све је више заступљен у готово свим сферама живота и рада. Крајњи циљ јесте професионални и лични развој и напредовање у каријери.

 • Шта је предузетништво?

  Омладинско предузетништво (енгл. Youth enterpreneurship) је свака радња коју млада особа предузима са циљем генерисања прихода преко сопственог приватног бизниса. Оно је супротност „раду за другог“ па се зато назива и самоупошљеност или самозапошљавање. Овде примењена дефиниција „младог предузетника“ односи се, дакле, на младе особе које су власници предузетничке радње, односно предузећа, као и на оне који су самоупошљени тако што се баве пољопривредом и сточарством.

 • Ко су фриленсери?

  Фриленсери су особе које обављају послове по уговору за одређеног клијента, а нису нужно запослени у компанији нити имају стално радно време.

 • У којим градовима радимо?

  Активности пројекта одвијају се у Зајечару, Новом Саду, Ћићевцу, Пожеги и Београду. Такође, велики број услуга доступан је онлине свим младима у Србији.

 • Шта су ХУБ-ови?

  ХУБ је организација која учествује у пројекту и спроводи неке од активности и програма. У оквиру пројекта постоји пет ХУБ-ова, и они директно раде са младима, пружајући услуге о којима се може пронаћи више информација овде.

 • Које услуге су доступне у оквиру пројекта?

  У оквиру пројекта доступне су услуге каријерног вођења и саветовања, развоја ИТ вештина, развоја предузетничких идеја, стицања меких вештина пословања. Више о услугама је доступно овде.

 • Да ли су услуге доступне младима и из других градова?

  Да. Младима је путем интернета и друштвених мрежа доступан део услуга, без обзира где се налазе.

ПОВЕЖИ СЕ